Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Disclaimer

Deze website is een uitgave van BCL Betoncentrale Limburg B.V. 

Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. BCL Betoncentrale Limburg B.V. kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan BCL Betoncentrale Limburg B.V. garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. BCL Betoncentrale Limburg B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.

Niettemin behoudt BCL Betoncentrale Limburg B.V.zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van BCL Betoncentrale Limburg B.V. en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van BCL Betoncentrale Limburg B.V. wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.