Quick contact info

Introducing a truly professional WordPress theme built to last! We developed Wilmër for all construction & architecture sites.

icon_widget_image Monday-Friday: 9am to 5pm; Satuday: 10ap to 2pm icon_widget_image 7300-7398 Colonial Rd, Brooklyn, NY 11209, USA icon_widget_image + (123) 1234-567-8900 + (123) 1234-567-8901 icon_widget_image wilmer@qodeinteractive.com wilmer2@qodeinteractive.com

Algemene Voorwaarden

Versie 1.0 augustus 2017
Algemene Voorwaarden BCL Betoncentrale Limburg
Artikel 1 Definities
1. BCL Betoncentrale Limburg B.V., hierna BCL Betoncentrale, is een besloten vennootschap die
zich ten doel stelt het vervaardigen van en de handel in kant en klaar beton, betonwaren en
(beton)mortel.
2. Onder BCL Betoncentrale wordt mede begrepen alle bij haar in dienst zijnde werknemers.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke
persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of
rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die
gebruikt maakt van de Diensten van BCL Betoncentrale en BCL Betoncentrale de opdracht
geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in artikel 1.5.
4. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking
tussen BCL Betoncentrale en Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.
5. In de Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door BCL Betoncentrale
en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten, waaronder
begrepen maar niet uitsluitend (beton)mortel, en diensten, alsmede alle andere door BCL
Betoncentrale ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard
ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet
op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
6. In de Algemene voorwaarden wordt onder (beton)mortel verstaan: fabrieksmatig
vervaardigde betonspecie, zijnde een mengsel van gelijkmatige samenstelling, bestaande uit
het bindmiddel cement, toeslagmaterialen, water en eventueel hulpstoffen dan wel
vulstoffen ter beïnvloeding van bepaalde eigenschappen ter verkrijging van een gevraagde
kwaliteit.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en BCL
Betoncentrale gesloten Overeenkomsten waarbij BCL Betoncentrale Diensten aanbiedt of
levert.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en
schriftelijk met BCL Betoncentrale overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten
van Opdrachtgever.

Artikel 3 Overeenkomst
1. Alle offertes van BCL Betoncentrale zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven.
2. Voor grote bestellingen dient Opdrachtgever contact op te nemen met BCL Betoncentrale.
BCL Betoncentrale maakt dan een offerte. De Overeenkomst komt tot stand door
aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever.
3. Voor kleine bestellingen kan Opdrachtgever telefonisch contact opnemen met BCL
Betoncentrale of langskomen bij de vestiging van BCL Betoncentrale. De Overeenkomst komt
dan tot stand door directe mondelinge aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever.
4. Als BCL Betoncentrale een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de
inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
BCL Betoncentrale kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van BCL
Betoncentrale, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij BCL Betoncentrale
deze alsnog schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan,
behoeft schriftelijke aanvaarding door BCL Betoncentrale.

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
1. BCL Betoncentrale zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren
overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.
2. BCL Betoncentrale heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk
uitgesloten.
3. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is
dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever BCL
Betoncentrale hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. BCL Betoncentrale dient daarbij een
redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen BCL
Betoncentrale en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake
van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte
afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de
oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief
betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen
wanprestatie van BCL Betoncentrale op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen BCL Betoncentrale en
Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen schriftelijk en
uitdrukkelijk zijn aanvaard.

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. BCL Betoncentrale is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt dan wel dat BCL Betoncentrale goede
grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

2. Voorts is BCL Betoncentrale bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan
worden gevergd.
3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is BCL Betoncentrale
gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl
de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
4. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van
beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten
laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de
Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het BCL
Betoncentrale vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan
wel de order of Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot
betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van BCL
Betoncentrale op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7 Levering en leveringstermijnen
1. De overeengekomen levertermijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale
termijnen. Indien BCL Betoncentrale de overeengekomen prestatie niet of niet tijdig levert,
dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld door Opdrachtgever, waarbij haar
een redelijke termijn wordt geboden om haar leververplichtingen alsnog na te komen.
2. De levering geschiedt franco werk zoals door Opdrachtgever is opgegeven, in de normale
werktijden van BCL Betoncentrale, tenzij anders is overeengekomen.
3. Opdrachtgever wijst BCL Betoncentrale een losplaats aan en staat er voor in dat het
vervoermiddel die de Diensten van Online betoncentrale levert, de losplaats vanaf de
openbare weg normaal en veilig kan bereiken en weer zonder schade op de openbare weg
kan terugkeren. Indien gedurende de rit van de openbare weg naar de losplaats, tijdens de
lossing of gedurende de terugrit schade ontstaat aan het vervoermiddel of de (beton)mortel
is Opdrachtgever voor deze schade aansprakelijk, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de
schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld aan de zijde van BCL Betoncentrale.
4. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de levering zonder vertraging kan geschieden.
Indien er sprake is van vertraging, wordt dit bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
eventuele vertragingen worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
5. BCL Betoncentrale is gerechtigd zelf het vervoermiddel voor de te leveren Diensten te
kiezen.
6. Bij een verschil van 3% of minder tussen de overeengekomen hoeveelheid te leveren
(beton)mortel en de daadwerkelijk geleverde (beton)mortel, wordt BCL Betoncentrale
geacht zijn leveringsplicht te zijn nagekomen.
7. Indien de Dienst voor de Opdrachtgever beschikbaar is maar niet door hem wordt
afgenomen, wordt de Dienst te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn
kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.

Artikel 8 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. BCL Betoncentrale heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te
herstellen.
3. Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving binnen dertig (30) dagen na
ontvangst van de factuur, in de valuta die is gefactureerd, tenzij is overeengekomen dat
contant betaald dient te worden.
4. Indien Opdrachtgever levering wenst buiten de normale werktijden van BCL Betoncentrale
en BCL Betoncentrale gaat hiermee akkoord, dan is zij gerechtigd een extra vergoeding van
maximaal 30% van de overeengekomen prijs te vragen.
5. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is
vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim
is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Indien BCL Betoncentrale besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer
nietbetaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de
verschuldigde hoofdsom en de in artikel 8.5 genoemde rente, tevens gehouden alle in
redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De
vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld
conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten.

Artikel 9. Verantwoordelijkheid Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het correct verwerken van de (beton)mortel en
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de wijze waarop de
(beton)mortel wordt verwerkt.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het aangeven en bestellen van de correcte
soort en hoeveelheid (beton)mortel. BCL Betoncentrale is niet aansprakelijk voor eventuele
schade en/of aantasting die ontstaat doordat Opdrachtgever een bepaalde soort
(beton)mortel heeft besteld, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
BCL Betoncentrale.

Artikel 10 Annulering en retournering
1. Annulering van de Overeenkomst dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden
bevestigd door BCL Betoncentrale.
2. Annulering is kosteloos tot vierentwintig (24) uur voor de afgesproken dag van aflevering.
3. Bij gehele dan wel gedeeltelijke annulering binnen vierentwintig (24) uur voor de
afgesproken dag van aflevering worden alle op dat moment gemaakte kosten die uit de
Overeenkomst voortvloeien, waaronder begrepen maar niet uitsluitend de kosten voor
recycling van de (beton)mortel, in rekening gebracht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve
gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. BCL Betoncentrale is niet
aansprakelijk indien Opdrachtgever onjuiste of niet-representatieve gegevens heeft
verstrekt.
2. Indien BCL Betoncentrale aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn
voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of
geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van BCL Betoncentrale’s verplichtingen
met betrekking tot haar Diensten.
3. De aansprakelijkheid van BCL Betoncentrale is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte
en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien BCL
Betoncentrale niet verzekerd is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever
betaalde bedrag.
4. BCL Betoncentrale is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet
uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
5. BCL Betoncentrale is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de
verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door
overmacht als bedoeld in artikel 12.
6. De Opdrachtgever vrijwaart BCL Betoncentrale voor aanspraken van derden, van welke aard
ook, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van BCL Betoncentrale.
7. BCL Betoncentrale is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van de hoedanigheid van
(beton)mortel waaraan op verzoek van Opdrachtgever andere materialen dan de in artikel
1.5 genoemde zijn toegevoegd.
8. BCL Betoncentrale is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit adviezen met
betrekking tot de nog te leveren of de geleverde (beton)mortel die gegeven zijn door andere
dan door BCL Betoncentrale aangewezen personen, ongeacht of de adviezen voor de
totstandkoming van de Overeenkomst zijn gegeven, dan wel daarna.
9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag
worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 12 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen
van BCL Betoncentrale , waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst
niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt
tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van BCL Betoncentrale zelf of een
derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen,
stakingen, ernstige storingen in de systemen van BCL Betoncentrale of haar leveranciers,
brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de
overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de
Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal
BCL Betoncentrale overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop
in mindering gebracht alle kosten die BCL Betoncentrale heeft gemaakt met betrekking tot
de Overeenkomst.

Artikel 13 Reclames
1. De Diensten dienen op het moment van aflevering te voldoen aan de alsdan geldende
voorschriften en normen, voor zover de toepasselijkheid daarvan is overeengekomen. Bij
gebreke daarvan dient de (beton)mortel aan redelijke kwaliteitseisen te voldoen.
2. Opdrachtgever dient bij aankomst op de plaats van aflevering de geleverde Dienst te
inspecteren of te doen inspecteren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. Inspectie dient in
ieder geval voor de verwerking van de (beton)mortel te geschieden.
3. Indien Opdrachtgever een klacht heeft met betrekking tot de Diensten dient dit schriftelijk
en binnen 8 dagen na datum van aflevering bij BCL Betoncentrale te zijn gemeld, op straffe
van verval van recht.
4. Indien blijkt dat terecht is gereclameerd, zal BCL Betoncentrale de Dienst binnen redelijke
termijn herstellen of kosteloos vervangen. Indien dit niet mogelijk is, zal zij zorgen voor een
passende vergoeding. De gebrekkige Dienst dient te worden geretourneerd aan BCL
Betoncentrale, die daarvoor de kosten zal dragen.

Artikel 14 Identiteit van BCL Betoncentrale
1. BCL Betoncentrale is bij de KvK geregistreerd onder nummer 68238881 en draagt BTW
identificatienummer NL857360279B01. BCL Betoncentrale is gevestigd aan de
Binnenhavenweg 2a (6171 DX) te Stein.
2. BCL Betoncentrale is per e-mail te bereiken via info@bcl-beton.nl en middels de website
www.bcl-beton.nl .

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding tussen BCL Betoncentrale en haar Opdrachtgevers is Nederlands
recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen BCL Betoncentrale en haar Opdrachtgevers mochten ontstaan
worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg.